Bài 4. Sử dụng template engine trong PHP (Smarty template)

1. Cài đặt Smarty vào project Tạo thư mục để chứa source code thư viện smarty Tải smarty tại trang web: http://www.smarty.net/download Giải nén thư mục vừa tải về, chỉ cần dùng thư mục "libs" Chép mọi thứ trong thư mục "libs" vào DOCUMENT_ROOT\smarty_example\smarty Cấu trúc thư mục của thư mục project như sau: DOCUMENT_ROOT …

Continue reading Bài 4. Sử dụng template engine trong PHP (Smarty template)

Bài 3. Kết nối cơ sở dữ liệu với PHP bằng mysqli

1. Tạo Cơ sở dữ liệu Sau khi đã cài MySql, dùng phần mềm SQLyog để truy cập tới CSDL. Nhập tài khoản CSDL cần thao tác để chương trình tạo kết nối. Tới đây, bạn tạo 1 Database mới với tên “db_test” bằng trên giao diện hoặc có thể viết đoạn scripts để khởi …

Continue reading Bài 3. Kết nối cơ sở dữ liệu với PHP bằng mysqli