Một thiết kế hoàn hảo, tệ hay hợp lý?

Trong sprint cuối tháng 5 vừa rồi, team mình được giao nhiệm vụ thiết kế và triển khai một module về "Rule engine" hoàn toàn mới cho hệ thống. Sau khi thực hiện sprint planning thì mình là người có nhiệm vụ thiết kế cơ sở dữ liệu và phụ trách cho các API để …

Continue reading Một thiết kế hoàn hảo, tệ hay hợp lý?