Bài 2.1: HTML5

I. Mục tiêu: Giới thiệu tổng quan về HTML5; Biết được những thành phần HTML được cập nhật và những thành phần mới trong HTML5; Biết sử dụng một số thành phần HTML5. II. Nội dung: 1. Tổng quan HTML5 HTML5 là chuẩn mới nhất của HTML, nó có các đặc điểm: Cập nhật một …

Continue reading Bài 2.1: HTML5

Bài 1.2: CSS cơ bản

I. Mục tiêu: Biết được khái niệm về CSS, cấu trúc cũng như nguyên lý hoạt động của CSS. Sử dụng được các bộ selector để quy định style cho các thành phần(element) trong một tài liệu html. Sử dụng được các bộ selector để có thể chọn các thành phần(element) và quy định style …

Continue reading Bài 1.2: CSS cơ bản

Bài 1.1: HTML cơ bản

I. Mục tiêu: Nắm được khái niệm HTML. Biết sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính HTML cơ bản. Xây dựng được một trang web đơn giản. II. Nội dung: 1. Giới thiệu: HTML (HyperText Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dùng để mô tả các tài liệu …

Continue reading Bài 1.1: HTML cơ bản