Setup PHP dev environment

 

Bài gồm 2 phần chính:

 1. Cài đặt MySQL
 2. Cài đặt PHP và Apache web server.

 

1. Cài đặt MySQL:

a. Cài đặt .Net framework:
– Để cài đặt được MySQL thì phải cài đặt .Net framework (bản 4), link tải .Net framework ở đây: http://www.microsoft.com/en-nz/download/details.aspx?id=17851

b. Cài đặt MySQL:

    – Link tải: http://dev.mysql.com/downloads/ 

    – Chọn bản “MySQL Community Server” để dùng miễn phí, tải bản 64bit hoặc 32bit tuỳ môi trường cài đặt.

mysql-download-page
Fig 1. Tải bản Community để dùng miễn phí
 •     Các bước cài đặt:
 • B1: Chạy file setup
 • B2: Tới bước “Choosing  a Setup Type” thì có thể chọn “Server only” để cho gọn nhẹ, hoặc muốn đầy đủ thì chọn “Full” cũng được.
 • B3: Nhập password cho tài khoản root.
 • B4: Cài đặt hoàn tất.
mysql-installer
Fig 2. Có thể chọn bản cài tối thiểu là “Server only” để sử dung.
 • Lưu ý:
 • Cài đặt MySQL này mới chỉ là phần lõi của csdl, chúng ta cần phải cài thêm GUI cho MySQL để sử dụng. Có rất nhiều bản cài: SQLyog, phpMyAdmin,… Ở đây mình chọn dùng SQLyog vì có giao diện tương đối giống SQLServer của Microsoft.
 • Link tải SQLyog: SQLyog Community free
SQLyog
Fig 3. Sau khi cài đặt SQLyog, bạn tạo 1 Connection tới CSDL, nhập tài khoản root vừa tạo ở bước cài đặt MySQL để kết nối tới MySQL.

 

3. Cài đặt PHP và Apache (môi trường windows):

a. Môi trường phụ trợ:
– Để chạy được PHP và Apache thì cần cài thêm Microsoft C++ runtime (VC++ runtime), tuỳ từng bản cài đặt php mà sẽ cài đặt bản VC++ tương ứng.

b. Cài đặt PHP:

 • B1: Link tải: http://windows.php.net/download/
 • B2: Chọn bản PHP mong muốn, ở đây mình sẽ dùng bản PHP5.6, bản PHP7 còn khá mới nên sẽ dùng bản PHP5.6 cho ổn định. Chọn bản 32bit hoặc 64bit tuỳ nhu cầu, bạn sẽ thấy phiên bản VC++ tương ứng cần cài đặt. (Gợi ý: Tải bản Zip, non thread safe VC11)
vc-support
Fig 4. Tải về PHP phiên bản thích hợp
 • B3: Giải nén thư mục zip mới tải về và đặt ở ổ đĩa C (Cụ thể là C:\PHP). Lưu ý: mặc định nên để C:\PHP, cũng có thể đặt ở đường dẫn khác nhưng sẽ phải config lại trong Apache nên tạm thời cứ để ở thư mục mặc định).
 • B4: Add đường dẫn thư mục PHP vừa tạo (ở B3) vào biến môi trường để có thể chạy php command:

                        ;c:\php;c:\apache24;c:\apache24\bin;

system-environment
Fig 5. Thêm biến môi trường
 • B5: Cấu hình file php.ini. Vào thư mục C:\PHP và đổi tên file “php.ini-development” thành “php.ini”, file này sẽ là file cấu hình cho PHP. Mở file này lên và chỉnh lại một số dòng như sau để có thể sử dụng các extension của PHP:

 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Paths and Directories ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
extension_dir = “C:/PHP/ext”

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Dynamic Extensions ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Windows Extensions
extension=php_mysqli.dll

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Module Settings ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = Asia/Saigon

;;;;;;;;;;;;;;;;
; File Uploads ;
;;;;;;;;;;;;;;;;

; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 2M

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Error handling and logging ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; Display all error
error_reporting  =  E_ALL

;; This directive controls whether or not and where PHP will output errors
display_errors = On

 • B6: Kiểm tra PHP version:

Mở command line và chạy lệnh “php -v”

c. Cài đặt Apache web server

 • B1: Tải tại link Apache 2.4 . Tải về bản Apache 2.4, tuỳ theo máy bạn đã cài VC++ nào rùi mà tải về bản bản build tương ứng VC++ đó.
vc-support-2
Fig 6. Tải bản Apache phù hợp
 • B2: Giải nén tập tin và để vào chỗ mong muốn (Nên để ở C:\Apache24)
 • B3: Config cho Apache, dùng file httpd.conf ở thư mục “C:\Apache24\conf\”, Config cho PHP

LoadModule php5_module “c:/php/php5apache2_4.dll”
AddHandler application/x-httpd-php .php
PHPIniDir “C:/php”
#Config cho performance (tuỳ chọn)
<IfModule mpm_winnt_module>
AcceptFilter http none
AcceptFilter https none
ThreadsPerChild 64
MaxRequestsPerChild 0
</IfModule>

B4: Cài đặt Apache thành 1 service trong windows:

mở command line và gõ
CD “C:\Apache24\bin”
httpd -k install

Trong trường hợp bạn muốn gỡ cài đặt, thì gõ lệnh:
CD “C:\Apache24\bin”
httpd -k uninstall

Lưu ý: Do Apache sẽ dùng port 80 và 443 nên phải đảm bảo không có ứng dụng nào đang sử dụng 2 port này, Skype cũng dùng 2 port này nên phải chú ý tắt 2 port này của Skype)

4. Test thử môi trường

Để kiểm tra moi trường đã cài đặt hoàn tất, ta thực hiện:

B1: Tạo 1 file index.php đặt ở thư mục C:\Apache\htdocs\ với nội dung:

<?php
echo "<h1>Hello World</p1>";
phpinfo();

B2: Mở trình duyệt, gõ vào đường dẫn: localhost/index.php . Môi trường đã được setup đúng thì sẽ được output:

Hello World

5. Cài đặt IDE

 • Để viết web thì có dung bất cứ IDE nào viết cũng được, có thể là: notepad, notepad++, Subline, PhpStorm… Tuy nhiên mình sẽ dung PhpStorm để làm quen với trình IDE chuyên nghiệp và nhiều chức năng.
 • Link: https://www.jetbrains.com/phpstorm/download/#section=windows-version
 • Cài đặt như thông thường.

Lưu ý:

 • Để tránh được license của PhpStorm, khi cài đặt thì chỉnh giờ lên cao xíu (vd: 1/1/2020), khi đó nó sẽ tính hạn dùng là 30 ngày tiếp theo, như vậy là tới 31/1/2020. Sau đó chuyển về ngày giờ bình thường và dung.
 • Khi tạo thư mục hoặc file để chạy web, thì cần phải đặt trong thư mục “htdocs” của Apache.

 

Trong trường hợp bạn thực hiện cấu hình như hướng dẫn trên mà không chạy được, vui long lien hệ với tác giả hoặc comment ở dưới nhé. Thank you!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s