Khi nào thì sử dụng Generics trong TypeScript

Trong TypeScript, có một kiểu dữ liệu khá đặc biệt, đó là kiểu generics. Với generic, chúng ta có thể viết ra các hàm / components / modules mà không nhất thiết phải chỉ định rõ kiểu dữ liệu lúc định nghĩa. Khai báo kiểu dữ liệu sẽ được đẩy về lúc sử dụng components …

Continue reading Khi nào thì sử dụng Generics trong TypeScript