Bài 1: Làm quen xử lí back-end.

Xây dựng trang web có cấu trúc sau: Yêu cầu: Từ trang Get_info, cho người dùng nhập vào thông tin như trên, submit tới trang Greeting.php, phương thức xử lí truyền dữ liệu do người viết tự định nghĩa. Ràng buộc: Language chỉ có thể là: “en” hoặc “vi”, (hộp select).. Age: điền số, phạm …

Continue reading Bài 1: Làm quen xử lí back-end.

Bài tập tuần 2: HTML/CSS nâng cao

Đầu bếp vui tính Viết một trang dạy nấu ăn. Yêu cầu: Về nội dung: có ảnh món ăn, danh sách nguyên liệu, hướng dẫn nấu (có video), có liên kết đến trang chứa thông tin của người viết hướng dẫn. Về kỹ thuật: có sử dụng danh sách (có thứ tự hoặc không), bảng, …

Continue reading Bài tập tuần 2: HTML/CSS nâng cao

Bài tập tuần 1: HTML/CSS cơ bản

Đầu bếp vui tính Viết một trang dạy nấu món ăn bạn biết nấu. Yêu cầu: Có ảnh món ăn, danh sách nguyên liệu, hướng dẫn nấu, có liên kết đến trang chứa thông tin của người viết hướng dẫn. Các tài nguyên về hình ảnh món ăn, hướng dẫn nấu có thể tìm ở …

Continue reading Bài tập tuần 1: HTML/CSS cơ bản